Arbetsmiljö

Vinsterna med mångfald på arbetsplatsen

Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle som består av människor med olika bakgrund och egenskaper. Med en bred mångfald följer fler möjligheter, om man tar till vara på dem. Att nyttja alla de förmågor och erfarenheter som finns skapar fördelar och vinster både för samhället och människorna i det men inte minst för de arbetsgivare som väljer att satsa på mångfald på arbetsplatsen.

 

När man pratar mångfald är det lätt att fastna i etnisk tillhörighet och vilket land man kommer ifrån, men det handlar även om egenskaper och perspektiv som kön och könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, religion och trosuppfattning m.m. Mångfald på arbetsplatsen handlar om att vara inkluderande och att ta emot alla skillnader, styrkor och möjligheter samt alla människors fulla potential. De företag som jobbar med mångfald och acceptans, och ger alla människor samma möjligheter och rättigheter, får ofta bättre arbetsmiljö och mer konkurrenskraft. Här är några av vinsterna av att satsa på mångfald på arbetsplatsen.

 

Bättre arbetsmiljö och arbetsklimat

Arbetsplatser som är inkluderande och positiva till mångfald bidrar till ett bättre samarbete mellan medarbetarna. Teamkänslan blir starkare och man blir mer öppen för åsikter och förslag från alla. Det minskar också mobbing och dålig sammanhållning på arbetsplatsen. Ett bra arbetsklimat med en stark teamkänsla gör att de anställda känner sig trygga, glada och engagerade. Det skapar en sund arbetsmiljö med låg stress och minskad sjukfrånvaro.

 

En arbetsmiljö med bred mångfald skapar även mer tolerans och motverkar fördomar. Fördomsfulla människor har i regel ett snävt synsätt och en dålig anpassningsförmåga som gör att de har svårt att ta till sig nya lösningar och idéer.

 

Bättre produktivitet

Bredd skapar styrka och förmåga. Ett team som består av människor med varierande bakgrund och erfarenheter är mer effektivt och kreativt. Den verktygslåda av kompetens som en verksamhet har blir mer välfylld om man satsar på mångfald. Alla medarbetares unika erfarenheter ger ökad potential för innovation. Det blir lättare att lösa problem, att komma med idéer och att förstå den marknad man jobbar mot.

 

Vinsterna från den förbättrade arbetsmiljön speglas också i resultaten. Nöjda och engagerade medarbetare är mer produktiva och lojala. Trivs de på sin arbetsplats har de en hög arbetsmoral och är benägna att stanna länge i sin anställning. Man slipper kostsamma och tidskrävande rekryteringar och att träna upp ny personal.

 

Starkare varumärke och bättre kundrelationer

Dagens konsumenter är inte bara ute efter bra produkter, de vill bli kunder hos företag som de kan relatera till och identifiera sig med. Allt fler granskar organisationernas kulturella och etiska värderingar innan de väljer att köpa något av dem. Med dagens transparens där det inte går att gömma sig bakom tomma ord måste företagen jobba genuint med sina värderingar, och bedriver man ett seriöst mångfaldsarbete kan det resultera i ett starkare varumärke, konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Mångfald inom en organisation gör det också lättare att förstå och nu ut till fler kundgrupper.

 

På dagens arbetsmarknad är även de arbetssökande medvetna konsumenter som söker sig till arbetsgivare som har liknande värderingar som de själva. Att jobba med mångfald gör det lättare att locka till sig attraktiva talanger. Det är även lättare att hitta rätt kompetens om man har en öppnare syn och söker bredare.

 

Mer tolerans och bättre integration

Forskning visar att människor som blir vänner med invandrare blir mer toleranta och mindre kritiska till invandring. Att möta och jobba tillsammans med personer med en annan bakgrund skapar en förståelse och en öppenhet som gagnar alla parter. När nätverken på arbetsplatserna blir bredare och mer accepterande når de även ut till de grupper som vanligtvis har svårt att komma in på arbetsmarknaden, en majoritet av alla nya jobb förmedlas via kontakter. När fler kommer in i arbete mår både samhället och människorna i det bättre.