Arbetsmiljö

Friskfaktorer i arbetsmiljöarbetet

En stor del av arbetsmiljöarbetet har sitt fokus på problem och risker samt att man ska eliminera och förebygga olycksfall och ohälsa. Även om det förebyggande arbetet är väldigt viktigt går det att göra ännu mer för det fysiska och psykiska välmåendet på jobbet. Att arbeta hälsofrämjande är ett positivt och offensivt arbetsmiljöarbete där man lyfter fram det som är bra och som förbättrar hälsan, trivseln och arbetslusten. Friskfaktorer är positiva företeelser som får oss att utvecklas, fungera optimalt och må bra. De kan göra en stor skillnad i arbetsmiljöarbetet och på vår hälsa.

Friskfaktorer

I motsats till det patogena sjukdomsinriktade perspektivet, där man fokuserar på problemen, går det salutogena friskhetsinriktade perspektivet längre än att bara utgå från frånvaron av sjukdom och olyckor. Här arbetar man hälsofrämjande och med att skapa förutsättningar för människor så att de får fler möjligheter att förbättra sin hälsa och sitt välmående. Det är det som kallas för friskfaktorer.

Det hälsofrämjande arbetet med friskfaktorer har sitt ursprung i den friskvård som uppmuntrar oss att avstå från tobak och alkohol, äta nyttigare och motionera mer. Nu är arbetsplatsen den arena där det blir allt viktigare att jobba med friskfaktorer för att skapa en sund arbetsmiljö med friska och glada människor. Det är inte bara bra för hälsan, välmående och glada medarbetare är även mer produktiva, så arbetsgivarna har allt att vinna på att arbeta med friskfaktorer. En annan fördel med det hälsofrämjande perspektivet är att det i regel går mycket lättare att motivera och driva förändring när man utgår från det positiva och från lösningar istället från det negativa och problematiska.

Vikten av ett helhetsperspektiv

Det är viktigt att se helheten och hela människan när man arbetar med friskfaktorer. Vår hälsa går inte att dela upp i arbetsliv och privatliv, allt hänger samman och olika faktorer, i och utanför arbetet, påverkar varandra. Det finns även stora variationer inom friskfaktorerna, dels på grund av att vi förändras under livets gång, men framför allt för att alla människor och organisationer är unika och olika. Därför är det viktigt med ett helhetsperspektiv och att man utgår från varje individ och situation när man vill jobba hälsofrämjande.

Exempel på friskfaktorer
Beroende på om man ser till individen, gruppen eller arbetsplatsen finns det olika friskhetsfaktorer som lyfter vårt välmående. Här är några exempel.

 

Friskfaktorer på individnivå

• Att man kan utvecklas och får stimulans och variation i sitt arbete
• Möjlighet att ta eget ansvar
• Inflytande och kontroll över sin situation och sina uppgifter
• Känna stolthet över sitt jobb och sina prestationer
• Känna att det man gör är meningsfullt

 

Friskfaktorer på gruppnivå

• Gemenskap och en stark och positiv social miljö
• Rak, öppen och inkluderande kommunikation
• Humor och god stämning, att man kan ha roligt tillsammans
• Ärlighet och transparens
• Förtroende och känna att man kan få stöd och kan lita på varandra

 

Friskfaktorer på organisationsnivå

• Ett bra ledarskap som är närvarande, rättvist, lyhört, uppmuntrande och som låter medarbetarna ta eget ansvar
• En balanserad belastning där kraven från arbetsuppgifterna och individens resurser stämmer överens
• Tydliga roller och mål. Kunna veta att det man gör betyder något i helheten.
• Inflytande och delaktighet i arbetsuppgifterna och deras planering
• Balans mellan ansvar och befogenheter
• En öppen, fungerande och tillåtande kommunikation
• Korta och tydliga beslutsvägar
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Stark gemenskap och socialt stöd
• En känsla av trygghet och förutsägbarhet, både i arbetsuppgifterna och i själva anställningen
• Positiva återkopplingar, belöningar, att bli sedd och bekräftad för det man åstadkommer
• Tydliga strukturer där insatser och belöningar hänger ihop

En verksamhet där man identifierar och bejakar sina friskfaktorer är en hållbar arbetsmiljö där sjuktalen minskar och effektiviteten ökar, samtidigt som människorna mår bra och är i balans. Det finns all anledning att jobba aktivt med friskfaktorer.