Utbildningar & Föreläsningar

Höj kompetensen, utvecklas och förebygg ohälsa i arbetslivet. Arbetsmiljoakademin skräddarsyr gärna för ert företag, innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten. Ämnena nedan är ett axplock på vad vi kan erbjuda och kan även anpassas till både utbildningar och föreläsningar. Vi har inga problem med att ta uppdrag ute i landet.

Inspirationsseminarium

Under terminerna erbjuder vi personer som arbetar med arbetsmiljö på kostnadsfria inspirationsseminarium. Detta för att vi vill skapa forum kring olika frågeställningar och ge tips samt råd inom arbetsmiljöområdet.

Våra utbildningar

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Kränkningar och Trakasserier - hur hanterar vi detta hos oss?

Att hantera stress som chef

Ergonomi

Förebygga utmattning i vår gemensamma arbetsmiljö

Utveckla arbetsklimat och effektivitet i arbetsgrupp med hjälp av GDQ

Krisutbildning

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

På den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter. Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete...

Omfattning: 2 dagar

Datum:11 och 18 sept 2019, 13+20 nov 2019, 23+30 jan 2020, 19+26 mars 2020. Boka kan du göra antingen via fliken "Event" och klicka på det datum i kalendern du önskar att gå eller maila till kundansvarig susanne.alm-sonnergren@rehabakademin.se

Syfte: Ge deltagarna grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, inklusive arbetsgivarens ansvar. Praktiskt tillämpbar kunskap om hur arbetsgivare och övriga anställda bör samarbeta för att driva arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Efter utbildningen ska du:

 • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
 • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
 • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
 • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

Kränkningar och Trakasserier - hur hanterar vi detta hos oss?

Kränkningar och trakasserier kan uppkomma på alla arbetsplatser och arbetsgivaren har ett ansvar att ha en organisation med bland annat policys och rutiner för att hantera och förebygga dessa situationer. Organisationen kan se olika ut men alla behöver ha kunskap om hur man ska ta hand om sin personal och känna igen signaler. Aktuell lagstiftning inom området: Diskrimineringslagen, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö...

Vi skräddarsyr utbildningar/workshops efter kunds behov. Nedan finns exempel på vad vi kan bistå med:

 • Värdegrundsarbete i arbetsgrupper/ledningsgrupper med syfte att skapa en god social arbetsmiljö och minska riskerna för kränkningar och trakasserier. Form: Workshop. Omfattning: Halv/heldag med ev uppföljning
 • Framtagande av underlag för policys och rutiner som ligger i linje med verksamheten och lagstiftningen. Form: Workshop i ledningsgrupp. Omfattning Halv/heldag
 • Implementering av policys och rutiner i arbetsgrupper.

Ur innehållet:

-Hur ska vi agera om något händer hos oss?

-Vad betyder vår policy och våra rutiner i konkret handling?

Form: Workshop. Omfattning: Halvdag (Denna workshop kombineras med fördel med framtagande av underlag och eller värdegrundsarbete.)

 • Utbildning för de som tar emot anmälningar om kränkningar och trakasserier (vanligtvis chefer/HR och skyddsombud)

Ur innehållet:

-Vad är kränkande särbehandling?

-Vad är trakasserier och diskriminering?

-Hur hantera de som är utsatta?

-Arbetsgivarens skyldigheter

Form: Workshop. Omfattning: Halv/heldag med ev uppföljning

 • Stöd/handledning till chef när kränkningar /trakasserier uppkommer. Form: Individuellt/grupp
 • Utredningar av kränkande särbehandling. Exempel på metoder kan vara

-Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom semistrukturerade intervjuer

-Faktaundersökningsmetoden vid allvarligare ärenden, en norsk utredningsmetod som mobbningsforskare har utvecklat tillsammans med arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

-Trepartssamtal, inleds med intervjuer med inblandade parter för att diagnosticera problemet.

Val av metod sker i överenskommelse med kund före start av uppdrag.

Att hantera stress som chef

Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Vi människor har ett biologiskt system som är byggt för att hantera kortvarig stress, men tempo och tidsbrist i dagens samhälle gör att stressen tenderar bli långvarig och bristen återhämtning gör oss sjuka. Chefer har ofta krav både uppifrån och nedifrån i en organisation. Chefen har ansvar för verksamhet, budget och personal. Krav på arbetsgivaren att förebygga stress i arbetsmiljön har ökat, och Försäkringskassans krav på rehabiliterande åtgärder ska även de hanteras av arbetsgivaren. Samtidigt är chefer också människor...

som ska hinna med både arbetslivets krav och privatlivets åtaganden.

Arbetsmiljöakademin vill erbjuda dig som chef en grundutbildning där du får verktyg att hantera både din egen stress och konkreta tips om hur du kan förebygga långvarig stress hos dina medarbetare. Dessutom får du råd om hur du på bästa sätt kan hjälpa dina medarbetare tillbaka till arbetet om de skulle bli sjukskrivna med utmattningsproblematik.

Omfattning: 3 tillfällen 2.5 timme per tillfälle för att deltagaren ska få möjlighet att praktisera på metoder och verktyg som tillämpas under utbildningen.

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och utformar arbetet med hänsyn taget till människa, teknik och organisation. Arbetsgivaren har ett ansvar att följa aktuell lagstiftning gällande ergonomi och Arbetsmiljöakademin kan vara er specialistresurs så att inga aspekter missas. Vi genomför ergonomiska arbetsplatsanalyser och riskbedömningar i alla branscher exempelvis datorarbete, bygg, lager, tillverkning, handel, restaurang/förskola/skola- och omvårdnadsarbete.

Vid riskbedömning använder vi de metoder som arbetsmiljöverket accepterar, exempelvis KIM 1-3 och HARM.

Vad vi kan hjälper er med:

 • Teoretiska och praktiska utbildningar, anpassade till verksamheten ex datorergonomi, förflyttningsteknik för äldreomsorg, ergonomiutbildning för barnomsorg, ergonomi för arbete på lager
 • Undersökningar och riskbedömningar av olika arbetsmoment
 • Bedömning av enskilda personers arbetsplatser både i förebyggande syfte och när besvär har uppkommit.
 • Kartläggning och rådgivning vid ny och ombyggnation exempelvis:
  • Stöd vid utformning av nya arbetsplatser – exempelvis hur nära kan arbetsplatserna placeras, hur mycket utrymme ska det vara kring toaletterna på ett äldreboende, var ska belysningen placeras för att undvika bländning, hur stort ska ett skrivbord vara vid användning av en respektive två bildskärmar?
  • När ni ska byta från eget arbetsrum till andra rumslösningar– vi hjälper er med den viktiga analysen före för att se vilka behov som behöver beaktas för att nå en bra lösning.
 • Stöd vid inköp av arbetsutrustning

 

Medarbetare inom hemtjänst (ergonomiutbildning):
”Den här var den bästa utbildningen i förflyttningsteknik jag har deltagit i”

Förebygga utmattning i vår gemensamma arbetsmiljö

Socialt stöd är en skyddsfaktor mot stress, och gott samarbete mellan kollegor ger en ökad känsla av kontroll och minskad upplevelse av stress på arbetet. Forskning visar att anställda som är i riskzonen för stressrelaterad ohälsa kan må bättre av kollegiala samtal. Samtidigt har varje individ sina egna utmaningar gällande stressbelastning och återhämtning. Tillsammans med företaget Linkura presenterar Arbetsmiljöakademin ett program med fokus på både arbetsgrupp och individen...

Upplägg:

Individen får enkätfrågor om stress och livsstil inklusive frågeformuläret KEDS (identifierar ev utmattningssyndrom). Här identifieras vilka som är i risk för utmattning. Individen bär Linkuramätaren för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. Den objektiva mätningen ger nya insikter om den personliga hälsan och livsstilen. Därefter går individen igenom sina resultat med en Linkuracoach som ger kunskap och verktyg för en mer hållbar vardag.

Under de följande fyra-sex månaderna fortsätter individuella mätningar och coachningar, parallellt pågår en gruppinsats med kollegiala samtalsgrupper ca en gång i månaden två till tre timmar per tillfälle. Deltagarna arbetar i sina naturliga arbetsgrupper gärna tillsammans med chef. I de strukturerade samtalen delas erfarenheter, reflektion över arbetsmiljön och deltagarna ger samt tar stöd av varandra vilket leder till ökat samarbete på arbetsplatsen. Genom att delta i de strukturerade samtalen tränar medarbetarna sin förmåga att ta vara på varandras styrkor i det dagliga arbetet och ge varandra utrymme för reflektion.

Efter avslutad insats finns möjlighet att lägga till uppföljande samtal med arbetsgivare/chef för stöd i organisatoriska åtgärder.

Utveckla arbetsklimat och effektivitet i arbetsgrupp med hjälp av GDQ

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett instrument framtaget av Susan A Wheelan som integrerar flera grupputvecklingsteorier. Forskning med metoden visar ett samband mellan gruppers utveckling och deras effektivitet. Grupper som befinner sig i mer effektiva faser av sin utveckling använder relationerna i gruppen till att uppnå mål på ett respektfullt, effektivt och konstruktivt sätt, medan grupper i de tidigare faserna fokuserar mer på relation i gruppen än på arbetsuppgifterna. Med hjälp av enkäten fastställs vilken fas gruppen befinner sig i samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att bli mer effektiva / bibehålla sin höga effektivitet...

Uppdraget inleds med möte mellan utförande konsult, ev HR och chef/chefer för klargörande av syfte, målsättning och utförande.

Efter förmöte håller konsulten ett informationsmöte för guppen om GDQ och hur processen kommer att gå till. Gruppen besvarar GDQ-enkäten individuellt och gruppen diagnosticeras utifrån 13 olika områden som exempelvis samarbete, relationer och värderingar. Konsulten återkopplar resultatet genom en workshop med gruppen. Workshopen kombineras med fördjupad teori om grupputveckling och medarbetarskap i de olika faserna. Handlingsplan påbörjas för gruppens fortsatta arbete med sin utvecklingsprocess. I återrapporteringen får gruppen:

 • Kunskap om fastillhörighet
 • Ökad kännedom om nivå av produktivitet och effektivitet
 • Utkast till handlingsplan för förbättringsområden

Under de kommande sex-nio månaderna genomförs tre till fem workshops för att fördjupa arbetet med handlingsplan och tydliggöra exempelvis mål, samarbetsformer och beslutsfattande. Den sista workshopen avslutas med en ny GDQ-mätning och en återkoppling görs först till beställare och därefter till gruppen. Vid samtalet med beställaren framläggs konkreta förslag till fortsatta insatser.

Krisutbildning

Vår krisutbildning är uppdelad i olika delar för att kunna möta kunders behov. I samarbete med Första Hjälpen Konsulten erbjuder vi möjligheten att komplettera med praktiska utrymningsövningar och förstahjälpen utbildningar. Vi skräddarsyr uppläggen utifrån verksamhetens behov.

 1. Grundläggande krisutbildning - upplägg: Främst teoretiskt för att bygga en grund för organisationen. Denna riktar sig mot ledningsgrupper, chefer och skyddsombud. Innehåll listas nedan...
  • Vad är en kris
  • Hur reagerar människor i kriser
  • Senare reaktioner efter kris
  • Emotionell förstahjälpen
  • När tar man hjälp utifrån?
  • Debriefing/avlastningssamtal
  • Lagkrav: Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7, Våld och Hot AFS 1993:2, Ensamarbete AFS 1982:3, Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1
 1. Riskbedömning, roller och rutiner - upplägg: Block två riktar sig till organisationens tillsatta krisgrupp och eventuellt ledningsgrupp. Här arbetar vi aktivt i workshopformat. Vi går igenom företagets policys och rutiner, roller i krisorganisationen och krisplan, riskbedömning, framtagande av underlag för krisplan och information internt och externt
 2. Praktiska övningar och realistiska övningssituationer - upplägg: Block tre riktar in sig till att genomföra realistiska specialanpassade övningssituationer i syfte att träna företagets beredskap inför en eventuell krissituation. Genomförande av en/fler övningssituationer, uppföljning efter övningen alt. Övningarna och förslag till ev. förbättringsområden

HR-chef inom konferensanläggning (krisutbildning):
”Väldigt bra tempo med bra nivå på fakta och egna personliga reflektioner. Många bra verktyg för oss!”