Arbetsmiljö & Hälsa

Arbetsmiljöakademins konsulter fokuserar på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och öka livskraft hos människor och organisationer. I ett nära samarbete med kunden skräddarsys metodik och omfattning av uppdragen utefter kundens behov.

Uppdragens utgångspunkt är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våra tjänsters fokus ligger på att undersöka, utreda, utveckla och utbilda. För att anlita oss behövs det inte ett avtal utan uppdragen offereras och uppdrag kan utföras över hela landet.

 

 

UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

Höj kompetensen, utvecklas och förebygg ohälsa i arbetslivet. Innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten. Ämnena nedan kan även anpassas till både utbildningar och föreläsningar. Vi skäddarsyr gärna för ert företag, men erbjuder även öppna utbildningar hos oss löpande - se vidare i vårt kalendarium "Kommande event" på startsidan.

 

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Ur innehållet: systematiskt arbetsmiljöarbete, uppgiftsfördelning / delegering, roller, lagstiftning, samverkan i arbetsmiljön, riskbedömningar, arbetsskadeanmälningar, belastningsergonomi, fysisk arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö, kriser, första hjälpen och rehabilitering. Ges som öppen utbildning i Solna - se under Kommande Event på startsidan. Vi kan även skräddarsy för er arbetsplats.

 

Stresshantering för chefer

Ur innehållet: vad är stress? Egen stress som chef. Hur du påverkar andras stress. Förebyggande insatser och hur man återgår till arbete efter sjukskrivning. Ges som öppen utbildning i Solna, 3 halvdagar - se under Kommande Event på startsidan. Vi kan även skräddarsy för er arbetsplats.

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö för chefer, arbetsledande personal och skyddsombud

Ur innehållet: Att känna igen kränkande särbehandling och hög arbetsbelastning, riskbedömningar och förebyggande åtgärder.

 

Kränkningar och trakasserier

Ur innehållet: Lagstiftning och policys.  Diskriminering, trakasserier och mobbing -hur förebygger vi uppkomst och hur hanterar vi det om det sker?

 

Kulturkrockar på jobbet

Ur innehållet: Vad ska man tänka på på den mångkulturella arbetsplatsen för att skapa ett inkluderande arbetsklimat? 

 

Må bättre tillsammans på arbetet. Att vara en god kollega - kritik och beröm i vardagen

Ur innehållet: Arbetsgivare har ett stort ansvar gällande arbetsmiljön men även medarbetarna har ett ansvar. Under denna föreläsning arbetar vi med värderingar och skapar ett underlag för ett fortsatt gemensamt arbetsmiljöarbete. Vad är okej i vår arbetsmiljö - är det okej att jag som kollega flaggar till chefen om jag är orolig över min kollega?

 

Belastningsergonomi

Vi har utbildningar för personer som i sitt arbete hanterar olika former av fysiska bördor. Vi skräddarsyr utbildningen för respektive verksamhet, exempel på verksamheter är lagerhantering, byggverksamhet, förskola, hemtjänst och personlig assistans. Ur innehållet: 

 • Hur kroppen påverkas av olika former av belastning
 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas – vid behov tränas användning av lyftar, personlyftar, bärsele, glidlakan mm.
 • Vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
 • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler
 
Återgång i arbetet, arbetslivsinriktad rehabilitering

När en medarbetare har återkommande eller starkt uttalade besvär som utmynnat i sjukskrivning ökar möjligheterna till ett friskare arbetsliv avsevärt med professionell hjälp. Vi går igenom bland annat tidiga signaler på ohälsa, rehabiliteringsplan- hur skriver man den och när behöver man göra den? Vi berör även områden som lagstiftning kring rehabilitering och hur jag som chef kan underlätta återgång i arbetet för min medarbetare?

 
Krisutbildning

Vår krisutbildning är uppdelad i olika delar för att kunna möta kunders behov. I samarbete med FörstaHjälpenKonsulten erbjuder vi möjligheten att komplettera med praktiska utrymningsövningar och förstahjälpen utbildningar. Vi skräddarsyr uppläggen utifrån verksamhetens behov. 

 1. Grundläggande krisutbildning - upplägg: Främst teoretiskt för att bygga en grund för organisationen. Denna riktar sig mot ledningsgrupper, chefer och skyddsombud. Innehåll listas nedan.
  • Vad är en kris
  • Hur reagerar människor i kriser
  • Senare reaktioner efter kris
  • Emotionell förstahjälpen
  • När tar man hjälp utifrån?
  • Debriefing/avlastningssamtal
  • Lagkrav: Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7, Våld och Hot AFS 1993:2, Ensamarbete AFS 1982:3, Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1
 2. Riskbedömning, roller och rutiner - upplägg: Block två riktar sig till organisationens tillsatta krisgrupp och eventuellt ledningsgrupp. Här arbetar vi aktivt i workshopformat. Vi går igenom företagets policys och rutiner, roller i krisorganisationen och krisplan, riskbedömning, framtagande av underlag för krisplan och information internt och externt
 3. Praktiska övningar och realistiska övningssituationer - upplägg: Block tre riktar in sig till att genomföra realistiska specialanpassade övningssituationer i syfte att träna företagets beredskap inför en eventuell krissituation. Genomförande av en/fler övningssituationer, uppföljning efter övningen alt. Övningarna och förslag till ev. förbättringsområden
 
Datorergonomi

Ergonomiföreläsning för personer som arbetar med datorer. Ur innehållet: 

 • Hur kroppen påverkas av olika former av belastning – sambandet mellan stress och muskelbelastning
 • Tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.
 • Vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser medför.
 • För och nackdelar med att använda en eller två bildskärmar
 • Hur vi påverkas av stillasittande och stående arbete
 • Synergonomi och belysning – bildskärmens placering påverkar ögats mående.
 • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser vid datorarbete – det egna ansvaret
 
Sömn och återhämtning

Ur innehållet: Vi behöver en god sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Under denna inspirationsföreläsning går vi igenom sömnens betydelse för kroppen; Vad innebär en god sömn? Kan jag ta igen sömn? Hur kan jag förbättra mina sömnvanor? Föreläsningen varvar teori med diskussioner.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Nedan är några ämnen som erbjuds.

 • Organisatoriska- och sociala kartläggningar
 • Allmän skyddsrond
 • Organisatorisk- och social skyddsrond
 • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning (kontor, lager, butik och industri)
 • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter
 • Policy, instruktioner, inspektionsmeddelanden och rutiner
 • Stöd vid uppstart av skyddskommitté
 • Revision/nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet – via intervjuer och dokumentsgranskning bedöms verksamheten i förhållande till lagkrav. Skriftlig återrapportering med bedömning och åtgärdsförslag lämnas

GRUPPUTVECKLING & HANDLEDNING

Grupputveckling med metoden GDQ.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan. Det är en metod med gott vetenskapligt stöd. Arbetet omfattar en enkät som mäter gruppens effektivitet och produktivitet och där det framkommer vilka frågor som guppen behöver arbeta vidare med. Exempel kan vara: mål, roller och samarbeten. Efter 6 – 9 månader görs en ny mätning. Mellan mätning 1 och 2 arbetar gruppen med de frågeställningar som framkommit vid det första mättillfället.

 
Workshop: Vår gemensamma arbetsmiljö- att förebygga stress i arbetsgrupper

Serie om sex (6) tillfällen i workshopformat för naturliga arbetsgrupper där man arbetar strukturerat med vad som är stressfullt i arbetet och skapar gemensamma strategier. Upplägget kan även anpassas till två (2) heldagar, exempelvis planeringsdagar.

 
Chefshandledning      

Stöd i ledarskapet kring exempelvis, konflikter, rehabiliteringsprocessen, krissituationer, och arbetsmiljöarbetet.         

 

Avlastande samtal för arbetsgrupper

Stötta medarbetare i grupp vid svåra situationer på jobbet. Stöd att ventilera tankar och känslor samt finna strategier för att komma vidare.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.
Innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

 

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

Uppdrag från arbetsgivare. Uppdraget inleds med ett gemensamt möte med arbetsgivaren och medarbetaren för att tydliggöra frågeställningen. Från Arbetsmiljöakademin deltar specialistläkare och arbetsterapeut. Bedömningen börjar sedan med ett läkarbesök för medarbetaren (medicinsk bedömning). Läkaren föreslår fortsatt utredning hos en eller flera av övriga specialister på mottagningen. Avstämning med uppdragsgivaren sker och godkänns innan utredningen fortsätter. Bedömningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande som delges arbetsgivaren/uppdragstagaren samt medarbetaren. Ett återkopplingsmöte bokas med arbetsgivare och medarbetare.

 

STÖD OCH ANPASSNING VID ARBETSÅTERGÅNG

För patienter som gått på Rehabakademin via landstingsavtalet kan vi erbjuda uppföljning och en fortsatt rehabiliteringsprocess vid återgång i arbete i de fall det bedöms gynna patienten med en kontinuitet i vårdkontakten. Skräddarsytt innehåll utifrån behov, men innehåller vanligen sjukskrivningsuppföljning, coachande samtal med fokus på vardag och arbete, KBT-stöd.

För personer/patienter som inte gått på Rehabakademin via landstingsavtalet inleds kontakten med en teambedömning på mottagningen inkl besök till läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teammöte för planering med medarbetare och arbetsgivare. Skräddarsydd insats för att stödja arbetsåtergång, utifrån de behovs som finns.

Uppdragen offereras antingen som paketpris eller på löpande räkning.

"PROVA PÅ" STRESSHANTERINGSVERKTYG

Vi erbjuder "prova på aktiviteter" som kan vara lämpliga i en arbetsgrupp som ett inslag i en kickoff, konferens, planeringsdag.

Mindfulness

Konceptet Mindfulness är inget nytt, utan det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet. Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Forskning visar att mindfulnessövningar är ett effektivt sätt att hantera stress och som ökar koncentrationsförmågan. Om du är nyfiken och testa på mindfulness och ge dina medarbetare goda förutsättningar för att hantera vardagen är detta ett utmärkt tillfälle. Under en session får ni inblick i vad mindfulness är på ett lättsamt och konkret sätt där fakta varvas med olika övningar.

 

Mediyoga

Medicinsk Yoga så som den har formats och utvecklats på Institutet för Medicinsk Yoga, IMY, i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Under passet kommer vi fokusera på avslappning samt att mjuka upp kroppen. Vi kommer gå igenom grundligt hur man andas på rätt sätt samt övningar som hjälper dig att slappna av och bli rörligare.

 

 

KONTAKT

Jessica Ulvhag, kundansvarig och folkhälsostrateg

Arbetat bland annat inom företagshälsovård och kommunal verksamhet som regional key account manager och folkhälsostrateg. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor.

 • Arbetar på strategisk nivå med våra kunder inom arbetsmiljö och hälsofrämjande utvecklingsfrågor genom systematisk planering och uppföljning av olika insatser.

Kontaktuppgifter Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 17

Karin Molander, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och ergonom

Arbetat som chef, projektledare och arbetsmiljökonsult och internrevisor. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Utbildad internrevisor inom ISO 9001

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Projektledare av större arbetsmiljöprojekt inom systematiskt arbetsmiljöområde.
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför allmänna skyddsronder
 • Genomför kartläggningar och riskbedömningar inom ergonomiområdet.

Kontaktuppgifter karin.molander@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 15

Marita Tirén, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och leg. psykolog

Arbetat som projektledare, arbetsmiljökonsult, psykolog och organisationskonsult. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Är utbildad i psykodrama, MI, Act, GDQ

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Arbetar med konflikthantering, chefsstöd, krisstöd och grupputveckling med GDQ
 • Utför handledningsuppdrag
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför organisatoriska och sociala skyddsronder

Kontaktuppgifter marita.tiren@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 16

 

 

FEEDBACK OCH REFERENSER

Feedback från våra tidigare uppdrag

HR-chef inom konferensanläggning (krisutbildning):
Väldigt bra tempo med bra nivå på fakta och egna personliga reflektioner. Många bra verktyg för oss!”

Chef inom kommun (utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete):
”Skulle gärna rekommendera den här arbetsmiljöutbildningen till andra företag”

Medarbetare inom hemtjänst (ergonomiutbildning):
”Den här var den bästa utbildningen i förflyttningsteknik jag har deltagit i”

Chef på en bank (utbildning i organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete):
”Lagom nivå, bra framfört. Pragmatiskt och praktiskt.”

 

Referenser

Kommuner i Sverige

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Utbildningar inom Bättre arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud
 • Kontinuerligt stöd till chefer vid implementering av det praktiskt arbetsmiljöarbete för en hel kommun
 • Stöd till kommuner vid handläggning av inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket.
 • Utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i praktiken
 • Utbildningar i skol-OSA (organisatorisk och socialarbetsmiljö) i praktiken för skolledare
 • Utbildningar inom Hot & Våld för chefer och skyddsombud
 • Utbildningar inom Rehabilitering för chefer och skyddsombud

 

Rikstäckande byggföretag

 • Arbetsmiljöutbildningar – Bättre arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud anpassad till byggverksamhet.
 • Ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar för organisation, grupp och individ

 

Myndigheter/högskola

 • Kartläggningar inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Grupputvecklingsuppdrag i samband med konflikter och samarbetssvårigheter (GDQ)
 • Chefsstöd i samband med det praktiska arbetsmiljöarbetet
 • Chefsstöd vid konflikt i arbetsgrupp

 

Konferens och hotellanläggningar i Sverige

 • Arbetsmiljöutbildning inom krisområdet
 • Workshop med ledningsgrupp. Ur innehållet: roller i krisorganisationen, krisplan, riskbedömning, framtagande av underlag för krisplan, information internt och externt
 • Stöd i utveckling och implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gällande policys, rutiner och praktiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsronder och riskbedömning i samarbete med kund

 

Underleverantör till Företagshälsor i Sverige

 • Arbetsmiljöutbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Arbetsmiljöutbildning – BAM för chefer och skyddsombud
 • Kränkningsutredningar enligt faktaundersökningsmetoden
 • Arbetsförmågebedömningar

 

Äldreomsorg och hemtjänst – privata företag och kommuner

 • Arbetsmiljöutbildning i förflyttningsteknik för personal. Praktiska övningar i olika förflyttningssituationer tillsammans med teoripass.
 • Arbetsmiljöutbildning i riskbedömning för chefer och skyddsombud som innehåller teori och träning i genomförande av riskbedömning inom hemtjänsten /äldreomsorgen utifrån olika case.

 

Bank

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

 

Privat tjänsteföretag

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

 

Privat transportföretag

 • Dataergonomiföreläsning
 • Ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar för organisation, grupp och individ

 

Mediaföretag

 • Utbildningar för chefer inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)