Arbetsmiljö & Hälsa

Arbetsmiljöakademins konsulter fokuserar på att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och öka livskraft hos människor och organisationer. I ett nära samarbete med kunden skräddarsys metodik och omfattning av uppdragen utefter kundens behov.

Uppdragens utgångspunkt är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Våra tjänsters fokus ligger på att undersöka, utreda, utveckla och utbilda. För att anlita oss behövs det inte ett avtal utan uppdragen offereras och uppdrag kan utföras över hela landet.

UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

Höj kompetensen, utvecklas och förebygg ohälsa i arbetslivet. Arbetsmiljoakademin skräddarsyr gärna för ert företag, innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten. Ämnena nedan är ett axplock på vad vi kan erbjuda och kan även anpassas till både utbildningar och föreläsningar. Vi har inga problem med att ta uppdrag ute i landet.

Under terminerna erbjuder vi personer som arbetar med arbetsmiljö på kostnadsfria inspirationsseminarium. Detta för att vi vill skapa forum kring olika frågeställningar och ge tips samt råd inom arbetsmiljöområdet. Se mer under fliken "Event".

 

Öppen grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

På den här utbildningen får du de kunskaper som behövs för att kunna säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen. Utbildningen lägger vikt vid ansvarsfrågor och olika roller inom arbetsmiljön. Genom att utbildningen är öppen för både chefer och skyddsombud skapas förutsättningar för dialog och samarbete kring arbetsmiljöarbetet. Under utbildningens gång finns många möjligheter att reflektera och diskutera kring egna erfarenheter. Utbildningen varvar teori med fallbeskrivningar och grupparbeten. Du får med dig metoder och konkreta verktyg för att kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete.

Omfattning: 2 dagar

Datum:11 och 18 sept 2019, 13+20 nov 2019, 23+30 jan 2020, 19+26 mars 2020. Boka kan du göra antingen via fliken "Event" och klicka på det datum i kalendern du önskar att gå eller maila till kundansvarig Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu

Syfte: Ge deltagarna grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning, inklusive arbetsgivarens ansvar. Praktiskt tillämpbar kunskap om hur arbetsgivare och övriga anställda bör samarbeta för att driva arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Efter utbildningen ska du:

 • Ha kunskap om arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunna identifiera arbetsmiljörisker och känna till hur dessa förebyggs
 • Se sambandet mellan systematiskt arbetsmiljöarbete och förutsättningar för bra arbetsförhållanden
 • Veta var man kan söka mer information om arbetsmiljöfrågor
 • Kunna bedriva ett praktiskt arbetsmiljöarbete i samverkan

 

 

Kränkningar och Trakasserier - hur hanterar vi detta hos oss?

Kränkningar och trakasserier kan uppkomma på alla arbetsplatser och arbetsgivaren har ett ansvar att ha en organisation med bland annat policys och rutiner för att hantera och förebygga dessa situationer. Organisationen kan se olika ut men alla behöver ha kunskap om hur man ska ta hand om sin personal och känna igen signaler. Aktuell lagstiftning inom området: Diskrimineringslagen, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Vi skräddarsyr utbildningar/workshops efter kunds behov. Nedan finns exempel på vad vi kan bistå med:

 • Värdegrundsarbete i arbetsgrupper/ledningsgrupper med syfte att skapa en god social arbetsmiljö och minska riskerna för kränkningar och trakasserier. Form: Workshop. Omfattning: Halv/heldag med ev uppföljning
 • Framtagande av underlag för policys och rutiner som ligger i linje med verksamheten och lagstiftningen. Form: Workshop i ledningsgrupp. Omfattning Halv/heldag
 • Implementering av policys och rutiner i arbetsgrupper.

Ur innehållet:

-Hur ska vi agera om något händer hos oss?

-Vad betyder vår policy och våra rutiner i konkret handling?

Form: Workshop. Omfattning: Halvdag (Denna workshop kombineras med fördel med framtagande av underlag och eller värdegrundsarbete.)

 • Utbildning för de som tar emot anmälningar om kränkningar och trakasserier (vanligtvis chefer/HR och skyddsombud)

Ur innehållet:

-Vad är kränkande särbehandling?

-Vad är trakasserier och diskriminering?

-Hur hantera de som är utsatta?

-Arbetsgivarens skyldigheter

Form: Workshop. Omfattning: Halv/heldag med ev uppföljning

 • Stöd/handledning till chef när kränkningar /trakasserier uppkommer. Form: Individuellt/grupp
 • Utredningar av kränkande särbehandling. Exempel på metoder kan vara

-Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom semistrukturerade intervjuer

-Faktaundersökningsmetoden vid allvarligare ärenden, en norsk utredningsmetod som mobbningsforskare har utvecklat tillsammans med arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter.

-Trepartssamtal, inleds med intervjuer med inblandade parter för att diagnosticera problemet.

Val av metod sker i överenskommelse med kund före start av uppdrag.

Att hantera stress som chef

Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Vi människor har ett biologiskt system som är byggt för att hantera kortvarig stress, men tempo och tidsbrist i dagens samhälle gör att stressen tenderar bli långvarig och bristen återhämtning gör oss sjuka. Chefer har ofta krav både uppifrån och nedifrån i en organisation. Chefen har ansvar för verksamhet, budget och personal. Krav på arbetsgivaren att förebygga stress i arbetsmiljön har ökat, och Försäkringskassans krav på rehabiliterande åtgärder ska även de hanteras av arbetsgivaren. Samtidigt är chefer också människor, som ska hinna med både arbetslivets krav och privatlivets åtaganden.

Arbetsmiljöakademin vill erbjuda dig som chef en grundutbildning där du får verktyg att hantera både din egen stress och konkreta tips om hur du kan förebygga långvarig stress hos dina medarbetare. Dessutom får du råd om hur du på bästa sätt kan hjälpa dina medarbetare tillbaka till arbetet om de skulle bli sjukskrivna med utmattningsproblematik.

Omfattning: 3 tillfällen 2.5 timme per tillfälle för att deltagaren ska få möjlighet att praktisera på metoder och verktyg som tillämpas under utbildningen.

 

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och utformar arbetet med hänsyn taget till människa, teknik och organisation. Arbetsgivaren har ett ansvar att följa aktuell lagstiftning gällande ergonomi och Arbetsmiljöakademin kan vara er specialistresurs så att inga aspekter missas.

Vi genomför ergonomiska arbetsplatsanalyser och riskbedömningar i alla branscher exempelvis datorarbete, bygg, lager, tillverkning, handel, restaurang/förskola/skola- och omvårdnadsarbete.

Vid riskbedömning använder vi de metoder som arbetsmiljöverket accepterar, exempelvis KIM 1-3 och HARM.

Vad vi kan hjälper er med:

 • Teoretiska och praktiska utbildningar, anpassade till verksamheten ex datorergonomi, förflyttningsteknik för äldreomsorg, ergonomiutbildning för barnomsorg, ergonomi för arbete på lager
 • Undersökningar och riskbedömningar av olika arbetsmoment
 • Bedömning av enskilda personers arbetsplatser både i förebyggande syfte och när besvär har uppkommit.
 • Kartläggning och rådgivning vid ny och ombyggnation exempelvis:
  • Stöd vid utformning av nya arbetsplatser – exempelvis hur nära kan arbetsplatserna placeras, hur mycket utrymme ska det vara kring toaletterna på ett äldreboende, var ska belysningen placeras för att undvika bländning, hur stort ska ett skrivbord vara vid användning av en respektive två bildskärmar?
  • När ni ska byta från eget arbetsrum till andra rumslösningar– vi hjälper er med den viktiga analysen före för att se vilka behov som behöver beaktas för att nå en bra lösning.
 • Stöd vid inköp av arbetsutrustning

 

Förebygga utmattning i vår gemensamma arbetsmiljö

Socialt stöd är en skyddsfaktor mot stress, och gott samarbete mellan kollegor ger en ökad känsla av kontroll och minskad upplevelse av stress på arbetet. Forskning visar att anställda som är i riskzonen för stressrelaterad ohälsa kan må bättre av kollegiala samtal. Samtidigt har varje individ sina egna utmaningar gällande stressbelastning och återhämtning. Tillsammans med företaget Linkura presenterar Arbetsmiljöakademin ett program med fokus på både arbetsgrupp och individen.

Upplägg:

Individen får enkätfrågor om stress och livsstil inklusive frågeformuläret KEDS (identifierar ev utmattningssyndrom). Här identifieras vilka som är i risk för utmattning. Individen bär Linkuramätaren för att mäta stress, återhämtning, sömnkvalitet och fysisk aktivitet. Den objektiva mätningen ger nya insikter om den personliga hälsan och livsstilen. Därefter går individen igenom sina resultat med en Linkuracoach som ger kunskap och verktyg för en mer hållbar vardag.

Under de följande fyra-sex månaderna fortsätter individuella mätningar och coachningar, parallellt pågår en gruppinsats med kollegiala samtalsgrupper ca en gång i månaden två till tre timmar per tillfälle. Deltagarna arbetar i sina naturliga arbetsgrupper gärna tillsammans med chef. I de strukturerade samtalen delas erfarenheter, reflektion över arbetsmiljön och deltagarna ger samt tar stöd av varandra vilket leder till ökat samarbete på arbetsplatsen. Genom att delta i de strukturerade samtalen tränar medarbetarna sin förmåga att ta vara på varandras styrkor i det dagliga arbetet och ge varandra utrymme för reflektion.

Efter avslutad insats finns möjlighet att lägga till uppföljande samtal med arbetsgivare/chef för stöd i organisatoriska åtgärder.

 

Utveckla arbetsklimat och effektivitet i arbetsgrupp med hjälp av GDQ

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett instrument framtaget av Susan A Wheelan som integrerar flera grupputvecklingsteorier. Forskning med metoden visar ett samband mellan gruppers utveckling och deras effektivitet. Grupper som befinner sig i mer effektiva faser av sin utveckling använder relationerna i gruppen till att uppnå mål på ett respektfullt, effektivt och konstruktivt sätt, medan grupper i de tidigare faserna fokuserar mer på relation i gruppen än på arbetsuppgifterna. Med hjälp av enkäten fastställs vilken fas gruppen befinner sig i samt vilka frågor gruppen behöver fokusera på för att bli mer effektiva / bibehålla sin höga effektivitet

Uppdraget inleds med möte mellan utförande konsult, ev HR och chef/chefer för klargörande av syfte, målsättning och utförande.

Efter förmöte håller konsulten ett informationsmöte för guppen om GDQ och hur processen kommer att gå till. Gruppen besvarar GDQ-enkäten individuellt och gruppen diagnosticeras utifrån 13 olika områden som exempelvis samarbete, relationer och värderingar. Konsulten återkopplar resultatet genom en workshop med gruppen. Workshopen kombineras med fördjupad teori om grupputveckling och medarbetarskap i de olika faserna. Handlingsplan påbörjas för gruppens fortsatta arbete med sin utvecklingsprocess. I återrapporteringen får gruppen:

 • Kunskap om fastillhörighet
 • Ökad kännedom om nivå av produktivitet och effektivitet
 • Utkast till handlingsplan för förbättringsområden

Under de kommande sex-nio månaderna genomförs tre till fem workshops för att fördjupa arbetet med handlingsplan och tydliggöra exempelvis mål, samarbetsformer och beslutsfattande. Den sista workshopen avslutas med en ny GDQ-mätning och en återkoppling görs först till beställare och därefter till gruppen. Vid samtalet med beställaren framläggs konkreta förslag till fortsatta insatser.

 

Krisutbildning

Vår krisutbildning är uppdelad i olika delar för att kunna möta kunders behov. I samarbete med Första Hjälpen Konsulten erbjuder vi möjligheten att komplettera med praktiska utrymningsövningar och förstahjälpen utbildningar. Vi skräddarsyr uppläggen utifrån verksamhetens behov.

 1. Grundläggande krisutbildning - upplägg: Främst teoretiskt för att bygga en grund för organisationen. Denna riktar sig mot ledningsgrupper, chefer och skyddsombud. Innehåll listas nedan.
  • Vad är en kris
  • Hur reagerar människor i kriser
  • Senare reaktioner efter kris
  • Emotionell förstahjälpen
  • När tar man hjälp utifrån?
  • Debriefing/avlastningssamtal
  • Lagkrav: Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7, Våld och Hot AFS 1993:2, Ensamarbete AFS 1982:3, Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1
 2. Riskbedömning, roller och rutiner - upplägg: Block två riktar sig till organisationens tillsatta krisgrupp och eventuellt ledningsgrupp. Här arbetar vi aktivt i workshopformat. Vi går igenom företagets policys och rutiner, roller i krisorganisationen och krisplan, riskbedömning, framtagande av underlag för krisplan och information internt och externt
 3. Praktiska övningar och realistiska övningssituationer - upplägg: Block tre riktar in sig till att genomföra realistiska specialanpassade övningssituationer i syfte att träna företagets beredskap inför en eventuell krissituation. Genomförande av en/fler övningssituationer, uppföljning efter övningen alt. Övningarna och förslag till ev. förbättringsområden

 

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som “arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Nedan är några ämnen som erbjuds.

 • Organisatoriska- och sociala kartläggningar
 • Allmän skyddsrond
 • Organisatorisk- och social skyddsrond
 • Ergonomisk kartläggning och riskbedömning (kontor, lager, butik och industri)
 • Riskbedömning vid förändringar hos verksamheter
 • Policy, instruktioner, inspektionsmeddelanden och rutiner
 • Stöd vid uppstart av skyddskommitté
 • Revision/nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet – via intervjuer och dokumentsgranskning bedöms verksamheten i förhållande till lagkrav. Skriftlig återrapportering med bedömning och åtgärdsförslag lämnas

GRUPPUTVECKLING & HANDLEDNING

Grupputveckling med metoden GDQ.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan. Det är en metod med gott vetenskapligt stöd. Arbetet omfattar en enkät som mäter gruppens effektivitet och produktivitet och där det framkommer vilka frågor som guppen behöver arbeta vidare med. Exempel kan vara: mål, roller och samarbeten. Efter 6 – 9 månader görs en ny mätning. Mellan mätning 1 och 2 arbetar gruppen med de frågeställningar som framkommit vid det första mättillfället.

 
Workshop: Vår gemensamma arbetsmiljö- att förebygga stress i arbetsgrupper

Serie om sex (6) tillfällen i workshopformat för naturliga arbetsgrupper där man arbetar strukturerat med vad som är stressfullt i arbetet och skapar gemensamma strategier. Upplägget kan även anpassas till två (2) heldagar, exempelvis planeringsdagar.

 
Chefshandledning      

Stöd i ledarskapet kring exempelvis, konflikter, rehabiliteringsprocessen, krissituationer, och arbetsmiljöarbetet.         

 

Avlastande samtal för arbetsgrupper

Stötta medarbetare i grupp vid svåra situationer på jobbet. Stöd att ventilera tankar och känslor samt finna strategier för att komma vidare.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. GDQ är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.
Innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

 

ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNING

Uppdrag från arbetsgivare. Uppdraget inleds med ett gemensamt möte med arbetsgivaren och medarbetaren för att tydliggöra frågeställningen. Från Arbetsmiljöakademin deltar specialistläkare och arbetsterapeut. Bedömningen börjar sedan med ett läkarbesök för medarbetaren (medicinsk bedömning). Läkaren föreslår fortsatt utredning hos en eller flera av övriga specialister på mottagningen. Avstämning med uppdragsgivaren sker och godkänns innan utredningen fortsätter. Bedömningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande som delges arbetsgivaren/uppdragstagaren samt medarbetaren. Ett återkopplingsmöte bokas med arbetsgivare och medarbetare.

 

STÖD OCH ANPASSNING VID ARBETSÅTERGÅNG

För patienter som gått på Rehabakademin via landstingsavtalet kan vi erbjuda uppföljning och en fortsatt rehabiliteringsprocess vid återgång i arbete i de fall det bedöms gynna patienten med en kontinuitet i vårdkontakten. Skräddarsytt innehåll utifrån behov, men innehåller vanligen sjukskrivningsuppföljning, coachande samtal med fokus på vardag och arbete, KBT-stöd.

För personer/patienter som inte gått på Rehabakademin via landstingsavtalet inleds kontakten med en teambedömning på mottagningen inkl besök till läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Teammöte för planering med medarbetare och arbetsgivare. Skräddarsydd insats för att stödja arbetsåtergång, utifrån de behovs som finns.

Uppdragen offereras antingen som paketpris eller på löpande räkning.

"PROVA PÅ" STRESSHANTERINGSVERKTYG

Vi erbjuder "prova på aktiviteter" som kan vara lämpliga i en arbetsgrupp som ett inslag i en kickoff, konferens, planeringsdag.

Mindfulness

Konceptet Mindfulness är inget nytt, utan det är en av grunderna i den buddhistiska filosofin och psykologin med avsikt att minska lidande och finna lycka och stillhet. Mindfulness handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Forskning visar att mindfulnessövningar är ett effektivt sätt att hantera stress och som ökar koncentrationsförmågan. Om du är nyfiken och testa på mindfulness och ge dina medarbetare goda förutsättningar för att hantera vardagen är detta ett utmärkt tillfälle. Under en session får ni inblick i vad mindfulness är på ett lättsamt och konkret sätt där fakta varvas med olika övningar.

 

Mediyoga

Medicinsk Yoga så som den har formats och utvecklats på Institutet för Medicinsk Yoga, IMY, i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Under passet kommer vi fokusera på avslappning samt att mjuka upp kroppen. Vi kommer gå igenom grundligt hur man andas på rätt sätt samt övningar som hjälper dig att slappna av och bli rörligare.

 

 

KONTAKT

Jessica Ulvhag, kundansvarig och folkhälsostrateg

Arbetat bland annat inom företagshälsovård och kommunal verksamhet som regional key account manager och folkhälsostrateg. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor.

 • Arbetar på strategisk nivå med våra kunder inom arbetsmiljö och hälsofrämjande utvecklingsfrågor genom systematisk planering och uppföljning av olika insatser.

Kontaktuppgifter Jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 17

Karin Molander, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och ergonom

Arbetat som chef, projektledare och arbetsmiljökonsult och internrevisor. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Utbildad internrevisor inom ISO 9001

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Projektledare av större arbetsmiljöprojekt inom systematiskt arbetsmiljöområde.
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför allmänna skyddsronder
 • Genomför kartläggningar och riskbedömningar inom ergonomiområdet.

Kontaktuppgifter karin.molander@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 15

Marita Tirén, senior arbetsmiljökonsult, organisationskonsult och leg. psykolog

Arbetat som projektledare, arbetsmiljökonsult, psykolog och organisationskonsult. Mångårig erfarenhet av kunder inom privat och offentlig sektor. Är utbildad i psykodrama, MI, Act, GDQ

 • Erfaren utbildare inom arbetsmiljöområdet för chefer, skyddsombud och medarbetargrupper
 • Arbetar med konflikthantering, chefsstöd, krisstöd och grupputveckling med GDQ
 • Utför handledningsuppdrag
 • Stöttning till företag vid kontakter med myndigheter, exempelvis inspektionsmeddelanden från arbetsmiljöverket.
 • Genomför kartläggningar, revisioner och riskbedömningar inom arbetsmiljöområdet
 • Genomför organisatoriska och sociala skyddsronder

Kontaktuppgifter marita.tiren@arbetsmiljoakademin.nu telefonnummer 070-810 48 16

 

 

FEEDBACK OCH REFERENSER

Feedback från våra tidigare uppdrag

HR-chef inom konferensanläggning (krisutbildning):
Väldigt bra tempo med bra nivå på fakta och egna personliga reflektioner. Många bra verktyg för oss!”

Chef inom kommun (utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete):
”Skulle gärna rekommendera den här arbetsmiljöutbildningen till andra företag”

Medarbetare inom hemtjänst (ergonomiutbildning):
”Den här var den bästa utbildningen i förflyttningsteknik jag har deltagit i”

Chef på en bank (utbildning i organisatoriskt och systematiskt arbetsmiljöarbete):
”Lagom nivå, bra framfört. Pragmatiskt och praktiskt.”

 

Referenser

Kommuner i Sverige

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Utbildningar inom Bättre arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud
 • Kontinuerligt stöd till chefer vid implementering av det praktiskt arbetsmiljöarbete för en hel kommun
 • Stöd till kommuner vid handläggning av inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket.
 • Utbildningar i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i praktiken
 • Utbildningar i skol-OSA (organisatorisk och socialarbetsmiljö) i praktiken för skolledare
 • Utbildningar inom Hot & Våld för chefer och skyddsombud
 • Utbildningar inom Rehabilitering för chefer och skyddsombud

 

Rikstäckande byggföretag

 • Arbetsmiljöutbildningar – Bättre arbetsmiljö (BAM) för chefer och skyddsombud anpassad till byggverksamhet.
 • Ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar för organisation, grupp och individ

 

Myndigheter/högskola

 • Kartläggningar inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Grupputvecklingsuppdrag i samband med konflikter och samarbetssvårigheter (GDQ)
 • Chefsstöd i samband med det praktiska arbetsmiljöarbetet
 • Chefsstöd vid konflikt i arbetsgrupp

 

Konferens och hotellanläggningar i Sverige

 • Arbetsmiljöutbildning inom krisområdet
 • Workshop med ledningsgrupp. Ur innehållet: roller i krisorganisationen, krisplan, riskbedömning, framtagande av underlag för krisplan, information internt och externt
 • Stöd i utveckling och implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) gällande policys, rutiner och praktiskt arbetsmiljöarbete
 • Skyddsronder och riskbedömning i samarbete med kund

 

Underleverantör till Företagshälsor i Sverige

 • Arbetsmiljöutbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Arbetsmiljöutbildning – BAM för chefer och skyddsombud
 • Kränkningsutredningar enligt faktaundersökningsmetoden
 • Arbetsförmågebedömningar

 

Äldreomsorg och hemtjänst – privata företag och kommuner

 • Arbetsmiljöutbildning i förflyttningsteknik för personal. Praktiska övningar i olika förflyttningssituationer tillsammans med teoripass.
 • Arbetsmiljöutbildning i riskbedömning för chefer och skyddsombud som innehåller teori och träning i genomförande av riskbedömning inom hemtjänsten /äldreomsorgen utifrån olika case.

 

Bank

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

 

Privat tjänsteföretag

 • Utbildningar för chefer inom Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

 

Privat transportföretag

 • Dataergonomiföreläsning
 • Ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar för organisation, grupp och individ

 

Mediaföretag

 • Utbildningar för chefer inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)