Arbetsmiljö

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att ta arbetet med arbetsmiljön på allvar har många fördelar. Det minskar risken för tillbud och olyckor, skyddar medarbetarna från skador, ohälsa och sjukskrivningar, men det handlar också om att skapa trivsel och välmående på arbetsplatsen, något som leder till gladare och mer produktiva anställda. Eller som man brukar säga, en verksamhet är bara så frisk som de som jobbar där. Det blir också lättare att rekrytera medarbetare när man har ett rykte om att ta väl hand som sina anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man jobbar strukturerat och kontinuerligt med arbetsmiljön för att skapa säkerhet, trivsel och en sund arbetsplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 definieras systematiskt arbetsmiljöarbete som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Just delarna med att undersöka, genomföra och följa upp är grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att arbetsgivaren ska göra riskbedömningar och handlingsplaner, skapa rutiner för hur man utreder olyckor, tillbud och ohälsa samt kontrollera och följa upp de åtgärder man gör så att man kan vara säker på att riskerna är borta eller har minskat så mycket som möjligt.

I praktiken innebär det här till exempel att:

• Uppmärksamma, granska och lära känna arbetsmiljön (inte bara den fasta arbetsplatsen utan även byggen, transporter, arbete i andras lokaler och hem m.m.) så att det går att säkra och förbättra arbetsmiljön både i dagsläget och i framtiden.

• Ta hänsyn till och åtgärda bland annat buller, dåliga arbetsställningar, farliga ämnen och maskiner, men även psykologiska och sociala arbetsmiljöfrågor som inflytande, samarbete och konflikter, obekväma arbetstider, stress, kränkningar m.m.

• Upprätta skyddsronder (inte bara allmänna utan även organisatoriska och sociala skyddsronder), arbetsträffar, rutiner, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar för att hitta och åtgärda olika sorters risker.

• Göra ergonomiska kartläggningar och riskbedömningar av kontor, lager, butiker, industrilokaler m.m.

• Ta fram arbetsmiljöpolicy, instruktioner, regler, dokumentation, inspektionsmeddelanden m.m.

• Göra arbetsmiljön till en naturlig och återkommande del i den dagliga verksamheten.

Vem gör vad?

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett om man har en anställd eller flera tusen. Arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens ansvar men det bästa resultatet får man i regel när arbetsgivaren och medarbetarna samarbetar och alla är med och tar ansvar för att uppmärksamma fel och brister.

• Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatsen. Det är också arbetsgivaren som driver själva arbetet med undersökningar, kontroller, åtgärder och uppföljningar. Alla företag ska också ha en arbetsmiljöpolicy och dokumentera sitt arbetsmiljöarbete.

• De anställda ska ha kunskaper om regler och risker i arbetet. De deltar även i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera faror, tillbud, sjukdom och olyckor, men även genom att föreslå åtgärder och komma med synpunkter.

• Om arbetsplatsen har ett skyddsombud ska det vara involverat i arbetsmiljöarbetet, till exempel vid planeringar, undersökningar och uppföljningar.

• Företagshälsovården kan också bidra genom att anlitas som en resurs vid bland annat undersökningar och riskbedömningar samt genom att komma med förslag på åtgärder och utbilda personalen.

Om du som anställd upptäcker att det finns brister eller risker i din arbetsmiljö pratar du med din närmaste chef. Händer ingenting då kan du kontakta ditt skyddsombud eller ditt fackförbund.

Du som företagare kan få hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att vända dig till oss.