psykisk ohälsaUnga vuxna

Unga vuxna mår allt sämre – så förebygger vi psykisk ohälsa hos dem

Andelen unga vuxna som mår dåligt har ökat dramatiskt. Så här förebygger vi problemen och får dem att må bättre.

Studier visar att antalet unga vuxna som mår dåligt har ökat med 100 % de senaste tio åren. Psykisk ohälsa ökar mer hos gruppen 18 till 24 år än hos den övriga befolkningen och hela 15 % av de unga männen och kvinnorna uppskattas må dåligt. Särskilt drabbade är unga kvinnor. Bland orsakerna till den kraftiga ökningen pekar man bland annat ut stress och brister inom skolan och de högre utbildningarna, osäker bostadssituation, höga krav på arbetsmarknaden och en generell oro inför framtiden. Ungas vuxnas psykiska problem kan följa dem under resten av livet om de inte får hjälp samt att problemen även drabbar deras utbildningsnivå och kan i längden leda till självmordstankar.

 

Att den psykiska ohälsan ökar är skadligt både för individen och för samhället och det är viktigt att vi försöker förbygga den så tidigt som möjligt. Det finns en rad olika sätt man kan hjälpa de utsatta på, både genom att upptäcka problemen tidigt och förebygga dem samt att erbjuda olika sorters hjälpinsatser.

 

Kunskap för tidig upptäckt och instanser som fångar upp

Det kan vara svårare att upptäcka till exempel depression eller ångest hos unga vuxna eftersom den åldern är en turbulent tid där det vanligtvis finns mycket stress och oro över studier och livet som väntar. För de som finns runt omkring är det svårt att bedöma om det rör sig som psykisk ohälsa eller de normala känslosvängningar som hör till början på vuxenlivet. Dessutom är det en ålder när man lever mer självständigt och inte har familjens närhet på samma sätt som när man är barn.

 

För att känna igen de tidiga tecknen på psykisk ohälsa och agera behövs mer kunskap och bättre kontaktyta. De verksamheter som finns till för den här gruppen, som till exempel student- och elevhälsan, ungdomsmottagningar, primärvården, socialtjänsten, föreningar m.fl. behöver mer utbildning, bättre resurser för att finnas på plats och fånga upp dem som mår dåligt, samt även möjligheter till samverkan sinsemellan för att effektivt kunna hjälpa de unga som mår dåligt.

 

Preventiva metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga vuxna

Förebyggande arbete är väldigt viktigt för att vända utvecklingen hos dem som mår dåligt. Preventiva metoder som förebygger problemen innan de inträffar skulle spara in på både personligt lidande och samhällsekonomiska kostnader. Överlag finns de än så länge inte nog med forskning om vilka metoder som bevisligen ger bra resultat men några insatser med gott forskningsstöd är bland annat:

 

  • Stresshantering. Exempel från andra länder där unga har fått undervisning i hur man hanterar stress har visat sig ha en positiv effekt på deras psykiska hälsa även långt upp i vuxen ålder. Det går alltså att börja förebygga de här problemen väldigt tidigt så att de unga är bättre mentalt rustade för de utmaningar de möter senare.

 

  • Psykoterapi. Drygt 10 000 ungdomar i tio olika EU-länder har fått pröva på att ha psykoterapi en timme i veckan i samband med sin utbildning. De fick bland annat prata om vad psykisk ohälsa är, hur man hjälper sig själv och andra, förstå jobbiga situationer genom rollspel m.m. Insatsen minskade självmordstankarna och självmordsförsöken med 50 %.

 

 

Digitala hjälpverktyg.

Ett sätt för unga vuxna att själva söka stöd och hjälp är genom digitala verktyg. Den här gruppen har växt upp med det uppkopplade livet där allt från shopping och kommunikation till sjukvård kan ske online. De är redan vana vid att sköta en stor del av sina liv med hjälp av teknologin och att ge dem fler möjligheter att få stöd via kanaler de redan känner sig bekväma med skulle underlätta för dem att själva söka hjälp. I dag erbjuder bland annat Jourhavande Kompis och Medmänniska samt den ideella föreningen MIND anonym chatt via sina hemsidor. Fler digitala verktyg som erbjuder allt från samtalsmöjligheter och vägledning till självhjälp och internetbaserad psykiatrisk hjälp skulle vara ett stort stöd för unga vuxna.

 

Det kanske viktigaste vi alla kan göra för att minska den psykiska ohälsan är att prata mer om den, det är så man får bort tabun och sprider kunskap.