psykisk ohälsa

Så främjas den psykiska hälsan med friskfaktorer

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige i dag. Allt fler sjukskrivningar beror på brister i det mentala välmåendet, och psykiska problem utgör nu huvuddelen av långtidssjukskrivningarna efter problem i rörelseorganen. Dålig arbetsmiljö, stress och problem på arbetet är tunga anledningar till den här ökningen. Vill man vända den här utvecklingen behöver man inte bara tackla de problem och risker som ligger bakom, utan även satsa på positiva friskfaktorer där man aktivt främjar den psykiska hälsan och stärker människorna på jobbet. Det finns så många fler vinster med att jobba förebyggande jämfört med att behöva rehabilitera någon som redan blivit sjuk.

 

Vanliga mentala problem

Att prata om psykisk ohälsa är ett stort begrepp som omfattar allt från att känna att man inte mår så bra inombords till psykiska sjukdomar som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. För att kategorisera de olika problemen har man börjat samla de relativt lättare psykiska problemen under begreppet CMD – Common Mental Disorders. Bland de här vanligare störningarna ingår diagnoserna depression, ångest- och paniksyndrom, fobier, tvångstankar och posttraumatiskt stressyndrom. I Sverige räknar man även in diagnosen utmattningsdepression/syndrom. 9 av 10 som sjukskrivs för psykisk ohälsa blir det på grund av en diagnos inom CMD.

 

Det är svårt att säga exakt hur många som är drabbade. Dels visar olika undersökningar på olika resultat (mellan 10 och 30 % kan ha symtom som faller inom CMD), och dels vet inte alla som lider av någon av diagnoserna att deras symtom beror på psykisk ohälsa. Vad man har märkt är att fler kvinnor än män drabbas. Det kan bero på att det är vanligare att kvinnor jobbar inom människovårdande yrken där det är svårare att lämna jobbet bakom sig när man går hem, och att kvinnor tar ett större ansvar hemma. Därför skulle just den gruppen ha extra mycket nytta av friskfaktorer.

 

De flesta jobbar ändå

Vad man bör tänka på är att trots de ökande sjukskrivningarna jobbar de allra flesta som lider av psykisk ohälsa. Det här gör det ännu viktigare att skapa en positiv och hälsofrämjande arbetsmiljö där de som känner av de här problemen kan få hjälp, stöd och möjligheten att kunna jobba i en miljö där de stärks och lyfts av en positiv arbetsplatskultur. Det är här friskfaktorerna kommer in och blir viktiga.

 

Vända riskfaktorer till friskfaktorer

Den forskning som har gjorts kring psykisk ohälsa på jobbet pekar ut ett antal olika riskfaktorer i arbetet som har en negativ påverkan på det mentala välmåendet:

 

  • Obalans mellan krav och egen kontroll i arbetet
  • Otydlighet mellan ansträngning och belöning (inklusive värdet i att bli bekräftad och uppskattad)
  • Orättvisor
  • Understimulans och dåliga möjligheter till utveckling
  • Otydliga uppgifter och rollkonflikter
  • Dålig social miljö, konflikter och mobbing
  • Otrygg anställning

 

Att vända de här riskerna handlar om att inte bara eliminera dem, utan om att omvandla dem till positiva friskfaktorer som stärker de anställda och får dem att må bra. För en positiv och sund mental arbetsmiljö behöver medarbetarna kunna känna att de har kontroll, inflytande, balans, trygghet, känna sig sedda och uppskattade, bli belönade och erkända, samt kunna arbeta i en vänlig, öppen och inkluderande miljö. Det är även viktigt att ledarskapet på arbetsplatsen är rättvist och stödjande. Cheferna själva behöver också stöd för att kunna utvecklas och lyfta fram friskfaktorerna.

 

För dem som redan har drabbats och blivit sjukskrivna är friskfaktorerna en viktig del i rehabiliteringen och vägen tillbaka. Det är lättare att komma tillbaka i arbete om arbetsplatsen agerar aktivt och positivt. Det är ju inte bara den sjukskrivna som behöver bli bättre, utan även arbetsmiljön.