Arbetsmiljö

Nyckeltalen som visar vinsterna med en god arbetsmiljö

Att friska och glada medarbetare ger en frisk och glad arbetsplats som producerar goda resultat är en slutsats som många redan har dragit men nu finns det även konkreta forskningsresultat som bekräftar sambandet. Nordiska ministerrådet har tagit fram en forskningsrapport som har undersökt kopplingen mellan arbetsmiljö och produktivitet. Det är det danska analysföretaget DAMVAD som tillsammans med arbetsmiljöforskare från de nordiska länderna har granskat arbetsmiljön hos företag i Norden och upptäckt tydliga samband mellan medarbetarnas välmående och hur mycket de presterar.

 

Att hitta sätt att minska sjukfrånvaron är en vinst för individen, verksamheten och samhället i stort. Det viktiga med att visa på konkreta samband är att det är lättare att motivera investeringar i välmående och god arbetsmiljö. Ska en arbetsgivare se nyttan i att satsa på ett systematiskt arbetsmiljöarbete behövs siffror som visar på det ekonomiska värdet i det. Genom att ta fram nyckeltal som visar hur en god arbetsmiljö resulterar i goda resultat blir det lättare att ta beslut om åtgärder som främjar de anställdas välmående.

 

De ekonomiska nyckeltalen för friskvård och hälsa

Den första invändningen som många arbetsgivare använder sig av när man pratar insatser för friskvård och arbetsmiljö är att det är för dyrt. Men kan man ta fram en ROI som visar på hur hälsoinvesteringen lönar sig i längden går arbetsmiljösatsningarna att motivera på precis samma sätt som alla andra investeringar. Ett bra nyckeltal är kostnaderna för sjukfrånvaro. Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes månadslön. För en anställd med en lön på 30 000 blir då alltså kostnaden för den sjukdagen 3 000. En långtidssjukskrivning på ett halvår uppskattas kosta runt 100 000. Är den sjukskrivne dessutom en person med speciell kompetens eller någon i en nyckelroll tillkommer kostnaderna för att hitta en lämplig ersättare. Just personalomsättning, nyrekrytering och onboarding är andra nyckeltal man kan räkna på. Beroende på arbetsuppgift kan det ta upp till ett år innan en nyanställd är fullt produktiv.

 

Hälsoförsäkringsbolaget Euro Accident gjorde en studie som visade att det går att få upp till sex kronor tillbaka på varje krona som är investerad i personalens hälsa (räknat på en minskad korttidsfrånvaro och personalomsättning samt ökad produktivitet). Om bara hälften av den siffran stämmer är det motiv nog att satsa på arbetsmiljö och hälsa. Eftersom området även berör mer än bara om någon är sjukskriven eller inte går det även att räkna på vinsterna med att aktivera passiva medarbetare. Nyckeltalsinstitutet har tagit fram siffror som visar att en sådan insats i träning, kondition och ork kan öka arbetskapaciteten med upp till tre gånger. Tar man dessutom itu med hälsoproblemen innan de resulterar i kostsamma sjukskrivningar och behov av rehabilitering kan man i åtta av tio fall få tillbaka dubbelt sin investering.

 

Nyckeltal utöver kronor och ören.

Att satsa på en god arbetsmiljö har även andra lönsamma effekter utöver dem som direkt påverkar produktiviteten. På dagens marknad är organisationernas framgångar starkt kopplade till att attrahera rätt kompetens. Arbetsgivare satsar mycket på employer branding och att framstå som en attraktiv arbetsplats. Även här har Nyckeltalsinstitutet tittat på vad som spelar in och har tagit fram ett Attraktiv Arbetsgivarindex med nyckeltal som säger hur attraktiv en arbetsgivare är. Bland de talen finns faktorer som en bra arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro och som gör att människor trivs. Här går det alltså att räkna på vad det kostar att tappa en attraktiv talang till en konkurrent beroende på att man inte satsat tillräckligt på hälsa och välmående.

 

Nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö är alltså till stor hjälp för att förstå hur välmående och produktivitet hänger ihop samt vilka åtgärder man behöver ta för att komma närmare målet.