Arbetsmiljö

Lagarna och föreskrifterna som styr arbetsmiljön

För att kunna skapa en god arbetsmiljö där vi mår bra på jobbet och där olycksfall samt ohälsa förebyggs behövs det lagar och föreskrifter. Den främsta lagen är arbetsmiljölagen. Det är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna, skyldigheterna och de allmänna kraven för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tar hänsyn till allt det som påverkar arbetsmiljön – fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. Lagen tar också upp vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljön samt innehåller regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen. Den anger i ett flertal paragrafer hur arbetsmiljölagen ska omsättas i praktiken. Den innehåller också bland annat bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, bestämmelser om läkares anmälningsskyldigheter vid arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar, skyldigheter att spara särskilda dokument m.m.

För att underlätta det dagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket och föreskrifterna förkortas AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling). Dessa föreskrifter tar upp allt från stress, ergonomi och kemikalier till arbete med djur, temperaturer och smittrisker och mycket annat. Förskrifterna kompletteras löpande.

Utöver arbetsmiljölagstiftningen finns det flera andra lagar som kan beröra arbetsmiljön. Till exempel:

 • Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

 

 • Lagen om anställningsskydd (LAS) – skyddar arbetstagarens anställning.

 

 • Arbetstidslagen – bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

 

 • Miljöbalken – syftar till att främja en hälsosam och god miljö.

 

 • Socialförsäkringsbalken – där arbetsskadeförsäkringen ingår.

 

 • Lagen om skydd mot olyckor – syftar till att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.

 

 • Förtroendemannalagen – regler och skydd för fackliga förtroendemän.

 

Vem ansvarar för vad

Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att följa alla lagar och föreskrifter, aktivt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, undersöka vilka risker som finns i arbetsmiljön samt att åtgärda dem. Arbetsgivaren är även skyldig att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

 

Arbetsmiljölagen säger även att arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att tillsammans skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Som anställd är man alltså skyldig att hjälpa till, följa alla säkerhetsföreskrifter samt att larma om man upptäcker att något är fel.

 

Skyddsombud (eller arbetsmiljöombud) är fackligt förtroendevalda som har som uppgift att övervaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller alla lagar och förordningar. Skyddsombuden har rätt att stoppa arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda och innebära fara för liv och hälsa.

 

Arbetsmiljöverket är den myndighet som på regeringens uppdrag reglerar vad som gäller för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har flera ansvarsområden:

 

 • Ta fram, ge ut och informera om de föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar vad som gäller för arbetsmiljön i olika branscher.

 

 • Inspektera arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs.

 

 • Främja arbetsmiljösamverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

 • Ta fram statistik om arbetsmiljö, sjukdomar och olyckor.

Skulle Arbetsmiljöverket upptäcka att en arbetsgivare bryter mot lagar eller föreskrifter är den första åtgärden oftast att utfärda ett inspektionsmeddelande som uppmanar den ansvarige att vidta åtgärder inom en viss tid. Följs inte inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller ett förbud samt ett vite som arbetsgivaren får betala om beslutet inte följs. Arbetsmiljöverket har även möjlighet att stoppa och förbjuda arbete som innebär omedelbar fara för liv och hälsa.

Vad man kan göra som anställd

Om man som anställd upptäcker brister eller faror i sin arbetsmiljö ska man i första hand prata med sin närmaste chef. Händer ingenting efter det påpekandet kontaktar man sitt skyddsombud/arbetsmiljöombud. Finns det inget skyddsombud på arbetsplatsen kan man kontakta sitt fackförbund. Det går även att anmäla brister och dåliga förhållanden till Arbetsmiljöverket. De svarar även på frågor om de lagar och förordningar som rör arbetsmiljön.