Kunskapsbank

Categories

Aktuellt   |   8 October

Hur man undviker digital stress

Digitaliseringen har förändrat våra liv i grunden. Vi kommunicerar, söker information, shoppar, jobbar, sköter bankärenden och hanterar våra liv på ett helt annat sätt än för bara tio år sedan. Att kunna göra i princip allting online har medfört mycket frihet, flexibilitet och ökade valmöjligheter men allting har en baksida. För många är skärmen det…

Arbetsmiljö   |   5 October

Vinsterna med mångfald på arbetsplatsen

Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle som består av människor med olika bakgrund och egenskaper. Med en bred mångfald följer fler möjligheter, om man tar till vara på dem. Att nyttja alla de förmågor och erfarenheter som finns skapar fördelar och vinster både för samhället och människorna i det men inte minst för de…

Stress   |   24 September

Vanliga tecken på stress

Långvarig stress har blivit en allt mer vanlig orsak till ohälsa och långa sjukskrivningar. Stress är visserligen en naturlig reaktion, det är kroppens sätt att mobilisera energi för att bekämpa eller fly från en fara, till exempel en attack från ett vilt djur, men det är menat som en tillfällig reaktion. I dagens trygga samhälle…

Arbetsmiljö   |   17 September

Skiftarbete och hälsa

De flesta av oss lever ett liv där vi jobbar på dagarna och sover på nätterna men så ser det inte ut för alla. Närmare en fjärdedel av de svenskar som jobbar har någon form av skiftarbete. De vanligaste arbetsplatserna med skiftarbete är inom vården och industrin. Medan det är självklart att sjukhus och andra…

Arbetsmiljö   |   13 September

De fyra nycklarna till friska företag

Alla organisationer strävar efter att ha friska medarbetare och låg sjukfrånvaro. En verksamhet mår aldrig bättre än de som jobbar inom den. Men friska företag uppstår inte av en slump, det finns alltid en strategi bakom en bra arbetsmiljö och välmående medarbetare. Det svenska forskningsprojektet Hälsa och framtid har undersökt vad som utmärker friska företag….

Rehabilitering   |   10 September

Rehabilitering för att komma tillbaka i arbete

De senaste åren har sjukfrånvaron i Sverige ökat kraftigt. Dels blir fler sjuka men dessutom blir sjukfallen längre. Att fler blir långtidssjukskrivna är ett stort problem för såväl samhället som för arbetsgivarna och inte minst för den sjuke. I regel är det så att ju längre man är borta från sitt jobb desto svårare blir…

Stress   |   30 August

Vikten av att förebygga stress

Medan kroppens stressreaktion är värdefull för att kvickt mobilisera energi när vi snabbt behöver ta itu med ett tillfälligt hot, kan stress göra oss sjuka om den pågår under lång tid utan möjlighet till återhämtning. Långvarig stress kan bland annat orsaka muskelvärk, magproblem, utmattningssyndrom, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. En person som blir sjuk av…

Arbetsmiljö   |   29 August

Skapa en friskare arbetsplats med arbetsglädje

En verksamhet är lika stark som sina medarbetare. De utgör stommen och leder organisationen framåt. Mår personalen bra mår verksamheten också bra, därför är deras trivsel oerhört viktig. När människor är friska och glada på jobbet presterar de bättre, har bättre kommunikation, utvecklas, blir mer kreativa, kommer med nya idéer, lyfter stämningen och sjukskrivningarna minskar….

Arbetsmiljö   |   28 August

Riskfaktorer vs friskfaktorer

Arbetsmiljöarbete har länge varit synonymt med att förebygga och minimera riskerna för kroppsliga skador i arbetet. Det har rört sig om praktiska åtgärder som säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning, hjälpmedel, utbildning m.m. På dagens arbetsplatser är riskerna inte lika ofta fysiska utan det handlar snarare om psykosociala arbetsmiljöproblem. När allt större krav ställs på medarbetarnas effektivitet, tålighet och…

Arbetsmiljö   |   24 August

Lagarna och föreskrifterna som styr arbetsmiljön

För att kunna skapa en god arbetsmiljö där vi mår bra på jobbet och där olycksfall samt ohälsa förebyggs behövs det lagar och föreskrifter. Den främsta lagen är arbetsmiljölagen. Det är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna, skyldigheterna och de allmänna kraven för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tar hänsyn till allt det som påverkar…