Okategoriserade
kvinna sitter med dator i sängen

KASAM vid distansarbete

Allt fler jobbar hemma nu under Corona-pandemin. Men även under normala omständigheter har distansarbete börjat bli allt vanligare. I dag har vi tekniken att kunna jobba från vilken plats vi vill, något som allt fler nyttjar för att få mer flexibilitet i livet.

 

Frågan är hur distansarbetet påverkar vårt mående. Framför allt då vårt psykiska mående. När vi jobbar på arbetsplatsen känner vi gemenskap och sammanhang. Det är lätt att umgås, prata med varandra och utbyta tankar och information. Att jobba hemifrån kan upplevas som isolerande. Känslan av sammanhang, eller KASAM som det även kallas, är viktig för att vi ska kunna må bra. Går det att skapa KASAM vid distansarbete? Och i så fall hur?

 

Vad är KASAM?

KASAM – känsla av sammanhang – är ett uttryck skapat av den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky. I sin forskning såg Antonovsky att människor reagerar olika på stress. En viktig faktor i hur vi reagerar på stressfyllda händelser är just känslan av sammanhang. Antonovsky såg att de med en stark KASAM hade lättare för att hantera stressiga situationer jämfört med de som hade en svag KASAM.

 

Antonovsky delade upp KASAM i begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det är vår förmåga att förstå, hantera och se mening i det som händer som hjälper oss att hantera stressen i jobbiga situationer. Om vi har en hög KASAM får vi mer handlingskraft, känner oss mindre hjälplösa och kan se möjligheterna i situationen.

 

Vill du läsa mer om KASAM och hur känslan av sammanhang påverkar vår hälsa kan du läsa vårt inlägg ”KASAM för bättre psykiskt välmående”.

 

KASAM i arbetslivet

Eftersom stress i arbetslivet har blivit ett stort hälsoproblem i dag har även KASAM blivit viktigt på jobbet. De arbetsplatser som skapar en känsla av sammanhang hjälper också sin personal att tackla stressfulla situationer, något som skapar bättre hälsa och mer engagemang.

 

Känslan av sammanhang kan ta olika former på jobbet. Här är några exempel på KASAM i arbetslivet:

 

 • Skapa mening i arbetet genom att visa på nyttan av arbetsinsatserna och ha tydliga mål

 

 • Skapa samhörighet genom meningsfulla relationer och bra samarbete

 

 • Möjlighet att få beröm och återkoppling av chefer och kollegor.

 

 • Känna förståelse för de krav som ställs. Kunna ha koll på läget.

 

 • Ha de resurser och förmågor som behövs för att kunna möta kraven, till exempel i form av erfarenhet, kompetens, verktyg, tid och stöd från andra

 

 • Få stöd att orka med utmaningar såväl fysiskt som psykiskt, till exempel mer resurser eller möjlighet till återhämtning

 

 • Ett ledarskap som ger personalen möjlighet att ventilera tankar och problem, samt att kunna fatta egna beslut

 

Det här är saker som går att lyfta fram på en arbetsplats där alla kan mötas under arbetsdagen. Men hur fungerar det när vi jobbar på distans?

 

Problem med sammanhang vid distansarbete

I och med att så många arbetar hemifrån under pandemin har det också gått att se hur det påverkar vår hälsa och produktivitet. När det kommer till hur mycket vi får gjort när vi jobbar hemifrån, så visar det sig att vi blir mer produktiva. Undersökningar visar att vi blir mer effektiva när vi jobbar på distans. Hela 91 procent säger att de får mer gjort på distans.

 

En stor anledning till det här är att vi slipper distraktionerna som stör oss på arbetsplatsen. Det blir lättare att fokusera och att jobba effektivt. Många säger också att de får en bättre balans mellan arbete och fritid, något som leder till minskad stress i livet.

 

Även om vi blir mer effektiva när vi jobbar på distans så säger också många att de upplever problem när de jobbar ensamma. Här är några av de svårigheterna:

 

 • Det blir svårare att koppla bort arbetet. Jobb och fritid flyter ihop. Friheten med att jobba hemifrån tippar över i en oförmåga att logga ut.

 

 • De som jobbar hemma upplever en känsla av ensamhet och isolering när det inte går att umgås med arbetskamraterna. Även informationsutbytet som ger arbetet ett sammanhang försvinner.

 

 • En oro över att hamna utanför; att de egna insatserna inte uppmärksammas, samt att missa karriärmöjligheter, kompetensutveckling, möjligheter till viktiga kontakter m.m.

 

 • En upplevd stress på grund otydliga riktlinjer, förväntningar och mål

 

För att kunna tackla de här problemen med distansarbete behöver vi kunna få med oss känslan av sammanhang även när vi jobbar på distans.

 

Tips på hur du behåller känslan av sammanhang när du jobbar hemifrån

En ny och annorlunda situation behöver ett nytt och annorlunda sätt att tänka och att arbeta. Tack vare alla de digitala verktyg som vi har i dag går det att fortsätta att hålla kontakten med varandra även när alla sitter på olika håll. Det viktiga är att få in nya rutiner som ger tillvaron mening och sammanhang. Här är några tips på hur du kan ge ditt distansarbete en större känsla av sammanhang:

 

 • Kommunicera mera. När ni inte sitter tillsammans blir det ännu viktigare att ni gemensamt tar fram rutiner för hur ni håller kontakten, till exempel kan ni ha en avstämning varje morgon för att gå igenom vad som ska göras och hur det går. Ta gärna initiativ till att ta kontakt istället för att vänta på att någon ska höra av sig.

 

 • Be att din chef är extra närvarade och tydlig när du jobbar på distans. Ha en tät kontakt och begär att du får tydliga mål och riktlinjer för ditt arbete. Ta även upp dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang som hjälper dig att se helheten.

 

 • Använd team- och projektverktyg som synliggör vem som jobbar med vad och hur det går. Det ger er en bättre helhetskänsla och dina insatser blir synliga.

 

 • Ha gärna videomöten. När du kan se din chef och dina kollegor får ni en djupare kontakt och en bättre kommunikation. Kroppsspråk och ansiktsuttryck spelar en stor roll i att kommunicera. Förutom att det blir trevligare så minskar också risken för missförstånd. Att se andra människor, om än på en skärm, minskar även känslan av isolering.

 

 • Ha inte bara jobbmöten och samtal om arbetsuppgifter. Umgås även informellt med dina kollegor. Gör det till en daglig vana att ta digitala fikaraster där ni bara pratar rent allmänt. Sätt gärna av tid under videomötena när ni pratar utanför mötesprotokollet och bara umgås.

 

 • Skapa ett schema som följer de rutiner du har på arbetsplatsen, till exempel när arbetsdagen börjar och slutar, när det är lunch osv. Det ger dig mer struktur och ordning. På så sätt blir det även lättare att koppla bort jobbet när du har en satt tidpunkt för när du ska gå hem.

 

Det här hjälper dig att skapa en känsla av sammanhang, och därmed minska stressen, när du jobbar på distans.