Arbetsmiljö

Därför ska ni satsa på ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Jobbar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete i er verksamhet? Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM som det brukar förkortas, handlar om att man undersöker arbetsmiljön, tar fram metoder och strategier för att förbättra den, samt att man hela tiden följer upp sitt arbetsmiljöarbete för att optimera det. Den här typen av arbete regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter, och fördelarna med SAM är många. Genom att jobba systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön går det att höja produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen, locka till sig och behålla talanger, och även att öka lönsamheten. Faktum är att undersökningar visar att varje krona som satsas på att förbättra arbetsmiljön ger mer än dubbelt tillbaka.

 

Här är orsakerna varför ni ska arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och verktygen som hjälper er att lyckas.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete skapar trygghet och trivsel

Det är inte alla som trivs på jobbet idag. Enligt Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor är det hela 350 000 personer av den arbetsföra befolkningen som tycker att det är obehagligt att gå till jobbet, varav två tredjedelar känner så för att de tror att deras hälsa försämras. Dessutom sjunker viljan att arbeta efter 65 betydligt, vilket troligtvis också är kopplat till oron över den egna hälsan. Det verkar som om många ser på arbetsmiljön som något som har en dålig inverkan på livskvaliteten. SAM handlar om att jobba systematiskt och förebyggande för att göra arbetsmiljön säkrare och fri från skador och sjukdomar, samt om att skapa goda arbetsförhållanden som ökar trivseln, tryggheten och arbetsglädjen.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete sparar pengar och ökar lönsamheten

Ekonomiskt sett är det en mycket god investering att satsa på arbetsmiljön.

 

  • Sjuktalen ökar i Sverige och det kostar för arbetsgivarna. En sjukskrivning kostar 10 % av den sjukes lön per dag, och då räknar man inte in kostnader för eventuella vikarier. Med andra ord är det redan nu dyrt att ha sjuk personal, och det kan bli ännu dyrare. Det finns nämligen förslag om så kallad hälsoväxling som lägger mer av sjukkostnaderna på arbetsgivaren för att ett aktivt arbetsmiljöarbete ska löna sig.

 

  • Om sjukfrånvaron är dyr är det inget mot vad sjuknärvaron kostar. Driftstörningar, förseningar och kvalitetsbrister beror många gånger på en dålig arbetsmiljö. En medarbetare som mår dåligt på grund av arbetsmiljön är mindre produktiv. Undersökningar visar att produktionsbortfallet för någon i en sådan situation kan ligga på mellan 20-40 %. Utöver extrakostnaderna det kan orsaka kan liknande situationer även leda till förlorade kunder och sämre kundrelationer.

 

  • Om man inte jobbar förebyggande utan agerar först när det inträffar olyckor eller sjukdomar kommer det att kosta. Inte bara i sjukfrånvaro och minskad produktion, utan även i utredningar, rehabilitering, ny och säkrare utrustning, utbildningar och omstruktureringar. Att ligga steget före och arbeta aktivt för en god, säker och hälsosam arbetsmiljö lönar sig alltid.

 

Enligt en undersökning som den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association) har gjort, där man har studerat över 300 företag och organisationer i 15 länder, får de företag som investerar i arbetsmiljön 2,2 gånger tillbaka på sin satsning. Kostnaderna per anställd och år har bedömts till 1 200 euro, medan de minskade utgifterna och ökade inkomsterna som arbetsmiljösatsningarna leder till uppskattas till 2 645 euro per år och anställd.

Systematiskt arbetsmiljöarbete säkrar kompetensen

Alla organisationer behöver duktiga medarbetare för att lyckas. Idag är konkurrensen om den kompetensen hård, och talangerna som ska välja arbetsgivare granskar sin potentiella arbetsplats noga, även när det kommer till arbetsmiljön. Hälsa och livsbalans blir allt viktigare faktorer i valet av jobb, varför det för en arbetsgivare är viktigt att visa att man bryr sig om sina medarbetares välmående. Gör man inte det kommer kandidaterna istället välja någon annan. Det är dessutom vanligt att medarbetare som inte mår bra på grund av arbetsmiljön går vidare till en mer hälsomedveten arbetsgivare. Det höjer personalomsättningen och kan ge arbetsplatsen ett dåligt rykte som skrämmer bort viktig arbetssökande kompetens.

 

Verktygen för ett lyckat systematiskt arbetsmiljöarbete

Att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö främjar hälsan och kraften hos både människor och organisationer. Det kan dock vara en utmaning att veta hur man ska börja gå tillväga, men det finns vägledning att få. Arbetsmiljöakademin kan hjälpa till med arbetet för en god systematisk arbetsmiljö på flera olika sätt, till exempel genom:

  • Nulägesanalys av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud (både öppna kurstillfällen och skräddarsydda utbildningar på företaget).
  • Att undersöka, utreda, utveckla och utbilda efter behov.
  • SAM i praktiken – en praktisk handledning för chefer och skyddsombud i hur man arbetar konkret i den egna arbetsmiljön och vardagen.

Arbetsmiljöakademin skräddarsyr gärna utbildningar och insatser där innehållet anpassas efter syftet och målet med aktiviteten.

 

Har ni ett systematiskt arbetsmiljöarbete idag? Gör vårt test och kolla!

Till testet