Arbetsmiljöpsykisk ohälsaStressUtmattningssyndrom

Därför är mellancheferna så stressade – och så underlättar vi för dem

Mellancheferna är viktigare än de flesta tror. De är dessutom under mer press och lider oftare av ångest och depression. Här är orsakerna till varför mellancheferna är så stressade och så här kan vi hjälpa dem.

 

Mellancheferna är en avgörande men ofta bortglömd grupp som dels har betydligt viktigare roll i organisationen än många tror, men som ofta även hamnar i en pressad situation med mycket stress och ohälsa som påföljd. Ska de kunna göra sitt jobb behöver deras roll underlättas.

 

Underskattade och betydelsefulla

Mellanchefer ses oftast som den grupp i en organisation man kan skära ned på utan större effekt men de företag som har försökt rationalisera bort dem märker snabbt vilken avgörande roll de har i verksamheten. En studie från spelindustrin kom även fram till att hur mellancheferna agerar kan påverka intäkterna i ett företag med upp till 22 %. De spelar alltså en viktig roll. Samtidigt visar undersökningar att de som har ansvar i en mellanposition oftare lider av depressioner och ångest jämfört med dem som befinner sig ovanför eller under dem i hierarkin. Eftersom de har en så avgörande roll behöver vi ta reda på varför de är i en så utsatt position och hur vi underlättar mellanchefernas sits.

 

Press från flera håll

Medan ledningen och de anställda har klara roller i organisationens struktur har de i mellanposition en mer komplex plats mellan de som ger direktiv och de som följer dem. Mellanchefer har en dubbelroll där deras uppgift är att både leda sina medarbetare samtidigt som de ska följa och genomföra de order som kommer uppifrån. Den sitsen innebär att mellancheferna ofta kommer i kläm, med konflikter och stress som följd.

 

  • När de både har ansvar att genomföra de strategier som kommer uppifrån och för att leda sin grupp kommer förr eller senare krav, behov och uppfattningar att kollidera, och mellanchefen kommer i kläm mitt i skottlinjen. Det blir omöjligt att tillfredsställa alla och bördan för missnöjet hamnar på mellanchefens axlar.

 

  • Att hela tiden behöva växla mellan så vitt skilda roller som att vara ledare i ena stunden och underlydande i nästa strider mot hur vi människor fungerar i sociala sammanhang och personliga relationer. Att ständigt gå från ett mindset till ett helt annat är psykologiskt sett mycket utmanande, mentalt påfrestande, och inte sällan spiller de olika rollerna över i varandra och försvårar förmågan att utföra sina uppgifter.

 

  • Mellancheferna får hantera fler konflikter än någon annan i organisationen och hamnar ofta i en negativ situation med mycket mental belastning och stress. Något som kan leda till ångest, depression och utmattningssyndrom samt i längden även till hjärt- och kärlsjukdomar.

 

 

Så går det att underlätta mellanchefernas situation

De forskare vid University of Southern California samt University of Toronto som har studerat mellanchefernas arbetssituation har tagit fram en rad förslag för hur man kan förbättra för de chefer som kommer i kläm på det här sättet.

 

  • Skapa enklare rapportstrukturer så att mellancheferna inte lika ofta behöver hoppa mellan att följa ledningen och att leda sina medarbetare.

 

  • Se över hur de olika rollerna i en organisation samspelar med varandra. Vad sker via personliga möten, vad går via digitala kanaler, hur påverkar det maktrelationerna mellan de olika positionerna?

 

  • Skapa en plattare och mer jämlik hierarki med mindre avstånd så att det blir lättare för mellancheferna att växla mellan att ge och att ta order.

 

  • Ge mellancheferna mer frihet att utforma sin roll. Dels genom att inte detaljstyra deras uppgifter utan istället ge dem fria händer för hur de vill implementera strategierna, och dels för hur de skapar sina egna rutiner och metoder för att växla mellan de olika rollerna. Kontroll och inflytande minskar stressen och skapar balans i arbetsmiljön.

 

  • Hjälpa mellancheferna att se sin roll som en helhet, och inte som två i konflikt. En del kan behöva stöd och guidning i att se växelgången mellan olika uppgifter som en del av en helhet.

 

 

Mellancheferna är viktiga i en organisation och om de inte mår bra på jobbet påverkar det hela verksamheten. De behöver allt stöd de kan få för att kunna sköta sin svåra position. Det tjänar hela företaget på.

 

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan stödja just dig och ditt företag med hållbar arbetsmiljö.

Vi arrangerar en öppen utbildning om stresshantering för chefer. Kika in våra kommande events här 

Testa dig själv genom att göra vårt utmattningstest