Arbetsmiljö

Anledningar till att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det här är inte bara lag enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, utan även något som medför stora fördelar både för verksamheten och för medarbetarna. Här är några av de viktigaste anledningarna till varför man ska jobba strukturerat och systematiskt med arbetsmiljön.

Förebygga skador och ohälsa innan de inträffar

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete går ju ut på jobba kontinuerligt och förbyggande så att det går att upptäcka risker innan någonting händer istället för att komma med åtgärder först när någon har blivit sjuk eller skadat sig. Systematiken i arbetet gör att det tidigt går att upptäcka vad som är bra respektive skadligt för medarbetarnas hälsa, förebygga olyckor, sjukdom och belastningar samt skapa goda arbetsförhållanden som minskar sjukskrivningarna och höjer trivseln och arbetsglädjen.

Ligga steget före

Alla arbetsplatser genomgår förändringar – kanske nu mer än någonsin – både vad det gäller ny teknik och nya sätt att jobba. När man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete har man rutiner och protokoll för allting som händer på en arbetsplats, inklusive sådant som förändras och görs på nya sätt. Det här gör att man kan upptäcka eventuella risker med förändringar redan innan de sätts i bruk och istället kunna jobba säkert och effektivt med de nya metoderna och verktygen.

Ekonomi

Ohälsa och dålig arbetsmiljö kostar. På flera olika sätt.

• När en anställd blir sjukskriven på grund av arbetsmiljön kostar det arbetsgivaren ungefär 10 % av den sjukes lön per dag. Till det tillkommer att de andra medarbetarna behöver täcka upp den sjukfrånvaron, försumma sina egna uppgifter, gå på övertid m.m. Rör det sig om en långtidssjukskrivning behöver det hyras in eller rekryteras en ersättare med alla de kostnader det för med sig.

• Kostnader för driftstörningar och kvalitetsbrister beror många gånger på brister i arbetsmiljön. Det kan i längden dessutom innebära att missnöjda kunder söker sig till andra leverantörer.

• När olyckor eller sjukdom inträffar på grund av arbetsmiljön behöver orsaken utredas. Inte sällan behöver konsulter anlitas och det krävs i regel även dyra investeringar i ny utrustning, skydd, utbildning m.m. för att åtgärda problemen.

• En medarbetare som mår dåligt på grund av arbetsmiljöproblem, till exempel på grund av stress, för hög belastning, dålig social miljö, konflikter m.m. är märkbart mindre produktiv. Undersökningar visar att produktionsbortfallet för en anställd som mår dåligt på grund av dålig arbetsmiljö ligger på mellan 20 och 40 %.

Förlust av kompetens

På en arbetsplats där de anställda inte mår bra på grund av arbetsmiljön kommer personalomsättningen att bli hög då de drabbade söker sig vidare till ett mer hälsofrämjande jobb. Då kommer det kostnader för rekrytering, utbildning, anpassning m.m. Inte sällan försvinner den drabbade även med en kompetens och ett kontaktnät som det kan ha tagit år att bygga upp. Om det dessutom blir allmänt känt att arbetsmiljön på företaget är dålig kommer det att skrämma bort värdefulla talanger som hellre söker sig till konkurrenterna.

Bra arbetsmiljö – bra resultat

Om en dålig arbetsmiljö leder till sjukfrånvaro, ökad arbetsbelastning, kompetensförlust, större risk för felaktiga beslut och misstag, produktionsbortfall och kvalitetsförsämring, risken att avtal och leveranser inte kan hållas, förlorade kunder, dåligt rykte och mycket annat negativt så har en god arbetsmiljö en positiv inverkan på resultatet, stämningen och ekonomin. När medarbetarna känner sig värderade, trygga och säkra, trivs med sina chefer och kollegor, känner att de har tillräckliga kunskaper samt kontroll och inflytande över sin situation och kan utvecklas i sitt arbete så ökar motivationen och produktiviteten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete gör att både människorna och verksamheten mår så bra som möjligt.